PROJEKT

O projektu

V zadnjih letih se je v vseh evropskih šolah povečalo število učencev iz različnih koncev sveta. V učilnicah se namreč vedno bolj pojavljajo učenci priseljenci in begunci iz različnih etnično-kulturnih, verskih in jezikovnih okolij.

Čeprav je večina staršev priseljenih oz. begunskih otrok zelo motivirana, da bi podprla učni uspeh svojih otrok, se na tej poti pogosto srečujejo z jezikovnimi in kulturnimi ovirami. Mednarodne raziskave so pokazale, da je zaradi teh ovir razlika v uspehu med učenci s priseljenskim ozadjem in brez njega zelo velika. Izkazalo se je, da je vključenost staršev bistvenega pomena za uspeh učencev v šoli, ker pozitivno vpliva na nadaljevanje šolanja in vodi k zmanjšanju deleža osipa.

Zaradi vseh navedenih razlogov bo projekt P2T SKUPNOST – Vključevanje staršev priseljenih otrok prispeval k sodelovanju in vključevanju staršev priseljenih oz. begunskih otrok v šolskem okolju. Vrtec in osnovna šola lahko postaneta nova vstopna pot za integracijo, prostor, kjer se uri znanje jezika, izmenjujejo mnenja z učitelji in drugimi starši.

Zato je cilj projekta izboljšati veščine teh staršev, da bodo lahko bolje podpirali učni proces svojih otrok in učinkovito sodelovali s šolskim osebjem pri vključevanju v lokalno skupnost. Poleg tega se projekt P2T Skupnost osredotoča na usposabljanje šolskih učiteljev, izboljšanje njihovih spretnosti na področju odnosov in medkulturnosti, organiziranje srečanj v živo in spletno izmenjavo dobrih praks ter zagotavljanje orodij in usposabljanj, kako bolje sodelovati in komunicirati s starši priseljenih oz. begunskih otrok. 

CILJI

Opolnomočenje

Opolnomočenje staršev priseljenih oz. begunskih otrok z organizacijo izobraževalnih delavnic, ki jim pomagajo izboljšati jezik države gostiteljice, digitalne spretnosti ter poznavanje šole in izobraževalnega sistema.

Krepitev

Krepitev kompetenc staršev priseljenih oz. begunskih otrok za nudenje podpore svojim otrokom pri učenju.

Izboljšati

Izboljšati odnose in interakcije med starši in učitelji z izboljšanjem strokovnega znanja šolskega osebja in njihovih kulturno občutljivih kompetenc.

Preberi več

Starši priseljenih oz. begunskih otrok

Starši priseljenih oz. begunskih otrok: ki se zaradi jezikovnih in kulturnih razlik težko vključijo v lokalno skupnost vendar si želijo pridobiti koristna orodja za spoznavanje šolskega sistema države gostiteljice in nudenje podpore svojim otrokom na njihovi šolski poti.

Pedagoški delavci

Ki se vsakodnevno srečujejo s kulturnimi in komunikacijskimi težavami s starši, ki prihajajo iz drugih držav in zato želijo izboljšati svoje medkulturne spretnosti.

Posredno otroci staršev migrantov

Koristi projekta bodo deležni medgeneracijskega učinka, saj se bodo izboljšali njihovi učni dosežki in dobro počutje v šoli.

Domači starši

Domači starši, ki se lahko soočajo z ovirami in izzivi pri komunikaciji s šolo zaradi socialno-ekonomskega položaja, telesnega in duševnega zdravja, pomanjkanja digitalnih spretnosti itd.

Socialni delavci in delavci v skupnosti

Pridobili bodo novo znanje o izboljšanju šol v smislu sodelovalnih in vključujočih didaktičnih metodologij.