Het project

Het project

Het P2T-project is een Erasmus+-project met een looptijd van 24 maanden dat gericht is op ouders van migranten/vluchtelingen om hen meer te betrekken bij het schooltraject van hun kinderen. Het project richt zich ook tot leerkrachten van lagere en kleuterscholen, om de opbouw van een diepere en productievere relatie met deze ouders te vergemakkelijken.

De activiteiten van het project worden uitgevoerd in 5 verschillende partnerlanden: Oostenrijk, België, Griekenland, Italië en Slovenië.

Het project richt zich tot migranten/vluchtelingenouders en leerkrachten van lagere en kleuterscholen. Een van de belangrijkste doelstellingen van het project is een betere communicatie tussen ouders en leerkrachten tot stand te brengen om migrantenkinderen effectiever te helpen in hun schoolproces.

De laatste jaren is op alle Europese scholen het aantal leerlingen uit verschillende delen van de wereld toegenomen. In feite worden de klaslokalen steeds meer bevolkt door immigranten en vluchtelingen met verschillende etnisch-culturele, religieuze en taalkundige achtergronden.

Hoewel de meeste migranten/vluchtelingenouders zeer gemotiveerd zijn om het studiesucces van hun kinderen te ondersteunen, stuiten zij daarbij vaak op taalkundige en culturele obstakels. Internationaal onderzoek heeft aangetoond dat door deze obstakels de prestatiekloof tussen leerlingen met en zonder een migrantenachtergrond zeer groot is. Ouderbetrokkenheid blijkt essentieel te zijn om leerlingen te laten slagen op school. Het heeft een positief effect op de voortzetting van het onderwijs en leidt tot een vermindering van het aantal voortijdige schoolverlaters. 

Om al deze redenen zal de P2T COMMUNITY – Ouderbetrokkenheid van migrantenkinderen bijdragen tot de betrokkenheid en integratie van migranten/vluchtelingenouders binnen de schoolcontext. De kleuter- en lagere school kunnen nieuwe deuren naar integratie worden, plaatsen waar men zijn kennis van de taal kan oefenen en van gedachten kan wisselen met leerkrachten en andere ouders. 

Daarom wil het project de vaardigheden van deze ouders verbeteren, zodat ze het leerproces van hun kinderen beter kunnen ondersteunen en effectief kunnen samenwerken met het schoolpersoneel om te integreren in de lokale gemeenschap.

Verder wil P2T COMMUNITY schoolleerkrachten opleiden, hun vaardigheden op relationeel en intercultureel gebied vergroten, live bijeenkomsten organiseren en hen instrumenten en trainingen geven over hoe ze beter met migranten/vluchtelingenouders kunnen omgaan en communiceren.

DE DOELSTELLINGEN

Mondiger maken

Ouders van migranten/vluchtelingen mondiger maken door middel van workshops die hen helpen de taal van het gastland, digitale vaardigheden en de kennis van de school en het onderwijssysteem te verbeteren.

Versterken

De competenties van ouders van migranten/vluchtelingen versterken om het leren van hun kinderen te ondersteunen.

Verbeteren

De relaties en interacties tussen ouders en leerkrachten verbeteren door de professionele kennis van het schoolpersoneel en hun cultureel gevoelige competenties te vergroten.

DE DOELGROEPEN

Migranten/vluchtelingenouders

Die door taal- en cultuurverschillen moeite hebben om zich in de plaatselijke gemeenschap in te passen, maar de wens hebben nuttige instrumenten te verwerven om het schoolsysteem van het gastland te leren kennen en hun kinderen in hun schooltraject te ondersteunen.

Onderwijsgevenden

Die dagelijks geconfronteerd worden met culturele en communicatieproblemen met ouders uit andere landen en daarom hun interculturele vaardigheden willen verbeteren.

Indirect de kinderen van migrantenouders

zij zullen de voordelen van het project genieten via een generatieoverschrijdend effect, aangezien hun leerprestaties en schoolwelzijn zullen verbeteren.

Bij uitbreiding autochtone ouders

die kunnen belemmeringen en uitdagingen ervaren in de communicatie met de school vanwege hun sociaaleconomische situatie, lichamelijke en geestelijke gezondheid, gebrek aan digitale vaardigheden, enzovoort.

Sociaal werkers en buurtwerkers

zij zullen nieuwe kennis opdoen over schoolverbetering in termen van samenwerkende en inclusieve didactische methoden.