ΤΟ ΕΡΓΟ

ΤΟ ΕΡΓΟ

Το έργο P2T ανήκει στην οικογένεια των Erasmus+ προγραμμάτων διάρκειας 24 μηνών που απευθύνεται σε μετανάστες/πρόσφυγες γονείς και τους επιτρέπει να συμμετέχουν περισσότερο στη σχολική πορεία των παιδιών τους. Απευθύνεται επίσης στους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και της προσχολικής εκπαίδευσης, καθώς διευκολύνει την οικοδόμηση μιας βαθύτερης και πιο παραγωγικής σχέσης με αυτούς τους γονείς.

Οι δραστηριότητες του έργου θα υλοποιηθούν σε 5 διαφορετικές χώρες-εταίρους: Αυστρία, Βέλγιο, Ελλάδα, Ιταλία και Σλοβενία.

Το έργο απευθύνεται σε μετανάστες/πρόσφυγες γονείς και εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και προσχολικής εκπαίδευσης. Ένας από τους κύριους στόχους του έργου είναι η οικοδόμηση καλύτερης επικοινωνίας μεταξύ γονέων και εκπαιδευτικών προκειμένου να βοηθηθούν αποτελεσματικότερα τα παιδιά μεταναστών στη σχολική τους πορεία.

Τα τελευταία χρόνια, σε όλα τα ευρωπαϊκά σχολεία έχει αυξηθεί ο αριθμός των μαθητών από διάφορα μέρη του κόσμου. Στην πραγματικότητα, οι αίθουσες διδασκαλίας σταδιακά γεμίζουν από μετανάστες και πρόσφυγες μαθητές διαφόρων εθνικοτήτων, πολιτισμών, θρησκευτικών και γλωσσικών καταβολών.

Παρόλο που οι περισσότεροι μετανάστες/πρόσφυγες γονείς έχουν μεγάλα κίνητρα για να υποστηρίξουν την ακαδημαϊκή επιτυχία των παιδιών τους, συχνά αντιμετωπίζουν τόσο γλωσσικά όσο και πολιτισμικά εμπόδια στην πορεία αυτή. Διεθνείς έρευνες έχουν δείξει ότι εξαιτίας αυτών των εμποδίων το χάσμα επιδόσεων μεταξύ μαθητών με και χωρίς μεταναστευτικό υπόβαθρο είναι πολύ υψηλό. Η συμμετοχή των γονέων έχει αποδειχθεί ότι είναι απαραίτητη για την επιτυχία των μαθητών στο σχολείο. Καθώς έχει θετικό αντίκτυπο στη συνέχιση της εκπαίδευσης και οδηγεί σε μείωση του ποσοστού εγκατάλειψης του σχολείου.

Για όλους τους παραπάνω λόγους, το έργο P2T COMMUNITY – Συμμετοχή γονέων για παιδιά μεταναστών θα συμβάλει στη συμμετοχή και την ένταξη των μεταναστών/προσφύγων γονέων στο σχολικό πλαίσιο. Το νηπιαγωγείο και το δημοτικό σχολείο μπορούν να γίνουν νέες πύλες για ένταξη, χώροι στους οποίους μπορεί κανείς να εξασκήσει τη γνώση της γλώσσας, ανταλλάσσοντας απόψεις με τους εκπαιδευτικούς και άλλους γονείς.

Ως εκ τούτου, το έργο στοχεύει στη βελτίωση των δεξιοτήτων αυτών των γονέων, επιτρέποντάς τους να υποστηρίξουν καλύτερα τη μαθησιακή διαδικασία των παιδιών τους και να συνεργαστούν αποτελεσματικά με το προσωπικό του σχολείου για την καλύτερη ενσωμάτωσή τους στην τοπική κοινότητα. Επιπλέον, το P2T COMMUNITY στοχεύει στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών των σχολείων, αυξάνοντας τις δεξιότητές τους στον τομέα των σχέσεων και της διαπολιτισμικότητας, διοργανώνοντας ζωντανές συναντήσεις και παρέχοντάς τους εργαλεία και εκπαιδεύσεις για το πώς να αλληλοεπιδρούν και να επικοινωνούν καλύτερα με τους μετανάστες/πρόσφυγες γονείς.

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Η ενδυνάμωση

Η ενδυνάμωση των μεταναστών/προσφύγων γονέων μέσω βιωματικών εργαστηρίων που τους βοηθούν να βελτιώσουν τη γλώσσα της χώρας υποδοχής, τις ψηφιακές δεξιότητες και τη γνώση του σχολείου και του εκπαιδευτικού συστήματος.

Η ενίσχυση

Η ενίσχυση των ικανοτήτων των μεταναστών/προσφύγων γονέων ώστε να υποστηρίζουν τη μάθηση των παιδιών τους.

Η βελτίωση

Η βελτίωση των σχέσεων και αλληλεπιδράσεων μεταξύ γονέων και εκπαιδευτικών μέσω της ενίσχυσης των επαγγελματικών γνώσεων του προσωπικού του σχολείου και των πολιτισμικά ευαίσθητων ικανοτήτων τους.

ΟΜΑΔΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ

Μετανάστες/πρόσφυγες γονείς

οι οποίοι, λόγω γλωσσικών και πολιτισμικών διαφορών, δυσκολεύονται να ενταχθούν στην τοπική κοινωνία, αλλά έχουν την επιθυμία να αποκτήσουν χρήσιμα εργαλεία για να γνωρίσουν το σχολικό σύστημα της χώρας υποδοχής και να υποστηρίξουν τα παιδιά τους στη σχολική τους πορεία.

Εκπαιδευτικοί

οι οποίοι αντιμετωπίζουν καθημερινά πολιτισμικές και επικοινωνιακές δυσκολίες με γονείς που προέρχονται από άλλες χώρες και για το λόγο αυτό ενδιαφέρονται να ενισχύσουν τις διαπολιτισμικές τους δεξιότητες.

Έμμεσα τα παιδιά των μεταναστών γονέων

τα οποία θα επωφεληθούν από τα οφέλη του έργου μέσω του διαγενεακού αντίκτυπου, καθώς θα βελτιωθεί η μαθησιακή τους επίδοση και η σχολική τους ευημερία.

Κατ' επέκταση οι γηγενείς γονείς

οι οποίοι ενδέχεται να αντιμετωπίζουν εμπόδια και προκλήσεις στην επικοινωνία με το σχολείο λόγω της κοινωνικοοικονομικής κατάστασης, της σωματικής και ψυχικής υγείας, της έλλειψης ψηφιακών δεξιοτήτων κ.ο.κ.

Κοινωνικοί και κοινοτικοί λειτουργοί

οι οποίοι θα αποκτήσουν νέες γνώσεις σχετικά με τη βελτίωση του σχολείου όσον αφορά τις συνεργατικές και περιεκτικές διδακτικές μεθοδολογίες.